eKartonTM IS za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu

Informacioni sistem za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta.

eKartonTM radna stanica za sekundarnu i tercijarnu zaštitu

eKartonTM radna stanica je osnovna aplikacija sistema pomoću koje medicinsko osoblje obavlja svakodnevne poslove. Aplikacija je prilagođena radu u svim službama ustanova sekundarne i tercijarne zaštite. eKartonTM aplikacija omogućava kreiranje kartona pacijenta, zakazivanje i evidentiranje posete pacijenta lekaru (sa unosom anamneza, dijagnoza, terapija, usluga, ...), te izdavanje i štampu medicinskih dokumenata (nalazi i mišljenja lekara, rezultati analiza, otpusne liste...). U kombinaciji sa e-Lab aplikacijom omogućeno je slanje elektrosnkih naloga za laboratorijske analize iz eKartonTM aplikacije. Nalozi za laboratorijsku analizu prosleđuju se e-Lab aplikaciji, a nakon obrade pacijenta u laboratoriji, nalazi iz laboratorije se automatski snimaju u elektronski karton pacijenta.

ZipSoft je prvi u Srbiji predstavio informacioni sistem sposoban za uvoz i čuvanje slika/snimaka (sa uređaja koji podržavaju DICOM format kao što su  RTG, CT, ultrazvuk) pacijenta u digitalnoj formi u okviru elektronskog kartona pacijenta, kao i prebacivanje papirne medicinske dokumentacije u elektronski oblik.

Aplikacija koristi šifarnike propisane od strane Fonda RZZO i pruža mogućnost vođenja svih evidencija koje zahteva fond, sekretarijat, ministarstvo ili uprava ustanove.

Neke od osnovnih mogućnosti eKartonTM aplikacije su:

  • štampa recepata (na propisanom obrascu)
  • popunjavanje i štampanje svih medicinskih dokumenata (uputi, nalozi ...)
  • evidencije bolovanja
  • zakazivanje
  • uput u elektronsku laboratoriju (e-Lab)
  • pregled medicinskih snimaka sa ultrazvuka, rendgena...i čuvanje istih u e-Kartonu pacijenta
  • skeniranje papirne dokumentacije i čuvanje iste u e-Kartonu pacijenta

eKartonTM administrator za sekundarnu i tercijarnu zaštitu

e-KAdministrator je aplikacija nemanjena kompletnoj administraciji e-Karton informacionog sistema. Predviđeno je da pristup ovoj aplikaciji imaju samo ovlašćeni administratori sistema u zdravstvenim ustanovama sekundarne i tercijarne zaštite. e-KAdministrator pruža administratorima sistema sva potrebna podešavanja informacionog sistema na jednom mestu i  daje im potpunu kontrolu nad sistemom. U okviru ove aplikacije moguće je kreiranje i izmena medicinskih dokumenata za sve službe, dodavanje grupa korisnika, korisničkih naloga po grupama (lekarskim službama), usklađivanje šifarnika sa novim verzijama šifarnika, kreiranje šablona usluga... Aplikacija omogućava kreiranje i održavanje hijerarhije korisnika i grupa korisnika uz podešavanje privilegija za svaku korisničku grupu.
E-KAdministrator je osnovni alat administratora informacionog sistema u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite koja koristi IS kompanije Zipsoft. Stručno osoblje kompanije ZipSoft pruža obuku i tehničku podršku administratorima sistema u slučaju eventualnih nedoumica ili problema u radu.

eKartonTM faktura za sekundarnu i tercijarnu zaštitu

e-KFaktura predstavlja aplikaciju e-Karton informacionog sistema namenjenu fakturisanju usluga fondu RZZO. Aplikacija predstavlja jedinstveni alat koji generiše fakturu Fondu iz e-Karton baze podataka. Proces kreiranja fakture se u velikoj meri olakšava i ubrzava jer se svi podaci potrebni za generisanje fakture nalaze na jednom mestu, u bazi e-Karton informacionog sistema. Faktura se generiše na osnovu ranije unetih usluga lekara i drugog medicinskog osoblja u zdravstvenoj ustanovi sekundarne ili tercijarne zaštite na lak i jednostavan način.

Faktura usluga Fondu RZZO kreirana u e-KFaktura aplikaciji u potpunosti ispunjava sve zahteve fonda RZZO vezane za format fakture i kao takva prihvaćena je od strane fonda RZZO

eKartonTM izveštaji za sekundarnu i tercijarnu zaštitu

e-KIzveštaji aplikacija predstavlja deo informacionog sistema namenjen generisanju raznih statističkih izveštaja iz e-Karton baze podataka. Generisanje izveštaja vrši se na osnovu ranije unetih podataka od strane medicinskog osoblja zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa. Prednosti u korišćenju e-Karton informacionog sistema posebno dolaze do izražaja pri kreiranju zdravstveno-statističkih izveštaja i evidencija koje više instance zahtevaju od ustanova sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, jer se svi ovi izveštaji generišu brzo i lako iz baze ranije unetih podataka i prosleđuju na viši nivo. Ova aplikacija omogućava veoma širok spektar mogućnosti generisanja raznih izveštaja vezanih za pacijente, lekare ili službe u okviru zdravstvene ustanove.

e-KIzveštaj pruža mogućnost kreiranje prilagodljivih izveštaja iz baze podataka koji ispunjavaju bilo koje uslove koje menadžment ustanove, fond RZZO ili Batut postavi kao zahtev. Zdravstvena ustanova koja koristi e-Karton informacioni sistem može sigurno i spremno dočekati zahteve za izmene izveštaja ili slanja novih izveštaja od strane viših instanci.