e-Karton omogućava lekaru brz, jednostavan i funkcionalan rad, kao i praćenje pacijenta u svakom segmentu procesa dijagnostike i lečenja.

Šta predstavlja e-Karton IS?

e-Karton informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta. e-K...
Opširnije...

e-Karton Administrator

e-KAdministrator je aplikacija nemanjena kompletnoj administraciji e-Karton informacionog sistema. Predviđeno je da pristup ovoj aplikaciji imaju samo ovlašćeni administratori sistema u zdravstvenoj u...
Opširnije...

Oktopod

Ova aplikacija omogućava dostupnost kartona pacijenata kojima je elektronski zdravstveni karton otvoren u nekoj od udaljenih ambulanti. Oktopod obezbeđuje usaglašenost  podataka u elektronskom kartonu...
Opširnije...

e-Karton radna stanica

e-Karton radna stanica je osnovna aplikacija sistema pomoću koje medicinsko osoblje obavlja svakodnevne poslove. Aplikacija je prilagođena radu u svim službama u zdravstvenoj ustanovi. e-Karton omoguća...

Opširnije...

e-Karton Izveštaji

e-KIzveštaji aplikacija predstavlja deo informacionog sistema namenjen generisanju raznih statističkih izveštaja iz e-Karton baze podataka. Generisanje izveštaja vrši se na osnovu ranije unetih podata...
Opširnije...

e-Karton Faktura

e-KFaktura predstavlja aplikaciju e-Karton informacionog sistema namenjenu fakturisanju usluga fondu RZZO. Aplikacija predstavlja jedinstveni alat koji generiše fakturu Fondu iz e-Karton baze podataka...
Opširnije...

Posao u ZipSoftu

Zbog rasta obima posla, tražimo nove ljude da se priključe našem timu tehničke podrške. Detaljnije
Z
b
o
g
r
a
s
t
a
o
b
i
m
a
p
o
s
l
a
,
t
r
a
ž
i
m
o
n
o
v
e
l
j
u
d
e
d
a
s
e
p
r
i
k
l
j
u
č
e
n
a
š
e
m
t
i
m
u
t
e
h
n
i
č
k
e
p
o
d
r
š
k
e
n
a
r
a
d
n
o
m
m
e
s
t
u

Android aplikacija za proveru dostupnosti Internet adresa - Check Web Alive

Get it on Google Play

Akvizicija medicinskih slika

Akvizicija medicinskih slikae-Karton informacioni sistem nudi akviziciju medicinskih informacija, 2D signala sa rendgena i ultrazvuka u DICOM formatu i njihovo integrisanje u elektronski karton pacijenta. Kompletan sistem se integriše u postojeći informacioni sistem elektronskog kartona pacijenata i sastoji iz nekoliko celina:

  • Serverski paket sa podrškom radnim stanicama za pregled arhiviranih slika
  • Radiološki paket
  • Ultrazvučni paket
  • Digitalizacija papirne dokumentacije

Ukoliko želite da saznate više o principu funkcionisanja gore navedenih celina kontaktirajte našu tehničku podršku putem telefona 021/500-542 ili putem e-maila support@zipsoft.rs