Reference

Zdravstvene ustanove koje koriste eKartonTM IS

Korisnici eKarton™ informacionog sistema su zdravstvene ustanove primarne i sekundarne zdrastvene zaštite u državnom i privatnom vlasništvu. Sve ustanove su uključene u integrisani zdravstveni informacioni sistem - IZIS Republike Srbije i povezani sa RFZO