eKartonTM IS za domove zdravlja

Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta.

eKarton™ radna stanica

eKarton™ radna stanica je osnovna aplikacija sistema pomoću koje medicinsko osoblje obavlja svakodnevne poslove. Aplikacija je prilagođena radu u svim službama u zdravstvenoj ustanovi.

eKarton™ radna stanica omogućava kreiranje kartona pacijenta, zakazivanje i evidentiranje posete pacijenta lekaru (anamneza, dijagnoze, terapije, usluge, evidencija bolovanja ...), izdavanje uputa i drugih medicinskih dokumenata.

ZipSoft je prvi u Srbiji predstavio informacioni sistem sposoban za uvoz i čuvanje slika/snimaka (sa uređaja koji podržavaju DICOM format kao što su RTG, CT, ultrazvuk) pacijenta u digitalnoj formi u okviru elektronskog kartona pacijenta, kao i prebacivanje papirne medicinske dokumentacije u elektronski oblik.
Aplikacija koristi šifarnike propisane od strane Fonda RZZO i pruža mogućnost vođenja svih evidencija koje zahteva fond, sekretarijat, ministarstvo ili uprava ustanove.

Neke od osnovnih mogućnosti eKarton™ IS aplikacije su:

  • štampa recepata (na propisanom obrascu)
  • popunjavanje i štampanje svih medicinskih dokumenata (uputi, nalozi ...)
  • evidencije bolovanja
  • zakazivanje
  • uput u elektronsku laboratoriju (e-Lab)
  • pregled medicinskih snimaka sa ultrazvuka, rendgena...i čuvanje istih u e-Kartonu pacijenta
  • skeniranje papirne dokumentacije i čuvanje iste u e-Kartonu pacijenta

eKartonTM administrator

e-KAdministrator je aplikacija nemanjena kompletnoj administraciji e-Karton informacionog sistema. Predviđeno je da pristup ovoj aplikaciji imaju samo ovlašćeni administratori sistema u zdravstvenoj ustanovi.

e-KAdministrator pruža administratorima sistema sva potrebna podešavanja informacionog sistema na jednom mestu i  daje im potpunu kontrolu nad sistemom.

U okviru ove aplikacije moguće je kreiranje i izmena medicinskih dokumenata za sve službe, dodavanje grupa korisnika, korisničkih naloga po grupama (lekarskim službama), usklađivanje šifarnika sa novim verzijama šifarnika fonda RZZO, kreiranje šablona usluga... Aplikacija omogućava kreiranje i održavanje hijerarhije korisnika i grupa korisnika uz podešavanje privilegija za svaku korisničku grupu.
E-KAdministrator je osnovni alat administratora informacionog sistema u ustanovi primarne zdravstvene zaštite koja koristi IS kompanije Zipsoft. Stručno osoblje kompanije ZipSoft pruža obuku i tehničku  podršku  administratorima sistema u slučaju eventualnih nedoumica ili problema u radu.

eKartonTM izveštaji

e-KIzveštaji aplikacija, predstavlja deo informacionog sistema namenjen generisanju raznih statističkih izveštaja iz e-Karton baze podataka. Generisanje izveštaja vrši se na osnovu ranije unetih podataka od strane medicinskog osoblja zdravstvene ustanove.

Prednosti u korišćenju e-Karton informacionog sistema posebno dolaze do izražaja pri kreiranju zdravstveno-statističkih izveštaja i evidencija koje više instance zahtevaju od ustanova primarne zdravstvene zaštite, jer se svi ovi izveštaji generišu brzo i lako iz baze ranije unetih podataka i prosleđuju na viši nivo. Ova aplikacija omogućava veoma širok spektar mogućnosti generisanja raznih izveštaja vezanih za pacijente, lekare ili službe u okviru zdravstvene ustanove.

e-KIzveštaj pruža mogućnost kreiranje prilagodljivih izveštaja iz baze podataka koji ispunjavaju bilo koje uslove koje menadžment ustanove, fond RZZO ili Batut postavi kao zahtev. Zdravstvena ustanova koja koristi e-Karton informacioni sistem može sigurno i spremno dočekati zahteve za izmene izveštaja ili slanja novih izveštaja od strane viših instanci.

eKartonTM faktura

e-KFaktura predstavlja aplikaciju e-Karton informacionog sistema namenjenu fakturisanju usluga fondu RZZO. Aplikacija predstavlja jedinstveni alat koji generiše fakturu Fondu iz e-Karton baze podataka.

Proces kreiranja fakture se u velikoj meri olakšava i ubrzava jer se svi podaci potrebni za generisanje fakture nalaze na jednom mestu, u bazi e-Karton informacionog sistema. Faktura se generiše na osnovu ranije unetih usluga lekara i drugog medicinskog osoblja u zdravstvenoj ustanovi na lak i jednostavan način.

Faktura usluga Fondu RZZO kreirana u e-KFaktura aplikaciji u potpunosti ispunjava sve zahteve fonda RZZO, vezane za format fakture i kao takva prihvaćena je od strane fonda RZZO.

eKartonTM Oktopod

Ova aplikacija omogućava dostupnost kartona pacijenata kojima je elektronski zdravstveni karton otvoren u nekoj od udaljenih ambulanti. Oktopod obezbeđuje usaglašenost podataka u elektronskom kartonu pacijenata u slučaju kada pacijent poseti više različitih ambulanti u okviru iste zdravstvene ustanove. Sve promene u kartonu pacijenta postaju dostupne na drugim lokacijama (ambulantama).
Za rad ove aplikacije neophodno je da sve lokacije budu povezane računarskom mrežom (LAN, WLAN...)

eLabTM

E-lab aplikacija omogućava elektronsko slanje uputa kao i povratak rezulatata (laboratorijskih analiza) takođe elektronskim putem!